2024 - 01
2024 - 02
2024 - 03
2024 - 04
poprzednia strza?ka
obok strza?ka

klub aktualno?ci

Pierwsza pi?ta

Gazprom-Yugra nadal ci?gnie wielk? siatk?wk? za w?sy, pr?buj?c znale?? sw?j poziom odporno?ci na gigant?w. Mecz z mistrzem i w?a?cicielem okaza? si? niejednoznaczny, ale w obecnych okoliczno?ciach jest ca?kiem jadalny. W pierwszej partii mieszka?cy Surgut „na s?u?bie” byli podrz?dni - 11:14, 12:16, ale kolejny mikrosegment wygra? z wynikiem 4:1 w du?ej mierze z powodu b??d?w w?a?cicieli, zw?aszcza Pavel Kruglov. Nast?pnie w czwartym czytaj wi?cej »

Eksperymenty trwaj?

Gazprom-Yugra wszed? do gry z Jenisejem w wysoce eksperymentalnym sk?adzie: Akhaminov-Shahbanmirzaev, Chereisky-Dovgan, Fialkovsky-Slobodyanyuk. Szeroka rotacja doprowadzi?a do fiaska w pierwszym secie: najpierw Slobodyanyuk p?ywa? na pot??nych kana?ach Skrimova, a potem, przez bezw?adno??, przestali?my radzi? sobie z bardzo prostymi karmieniami Todora. Konto z 4:7 odlecia? do 4:13 i tam walka si? sko?czy?a, 15:25. W sekund? czytaj wi?cej »

dobrze, Zaitsev, pogoda!

Drug? rund? eliminacji Pucharu Rosji Gazprom-Jugra rozpocz?? w Nowosybirsku meczem z Kuzbassem. W przeddzie? dru?yny Kemerowo stoczyli pe?nowymiarowy pi?ciosetowy pojedynek z Jenisejem i postanowili nie op??nia? spotkania z Surgutianami - pole bitwy trafi?o na miejsce.: Kobzar-Zaitsev, Markin-Pakshin, Shcherbakov-Krsmanovich. W pierwszej partii mieszka?cy Surguta praktycznie si? nie pokazali i przegrali., co nazywa si?, dla wszystkich czytaj wi?cej »

Ze smutkiem z Krasnojarska

ja, jak wielu fan?w, sta? si? ofiar? wczesnego startu pojedynku Gazprom-Jugra i Yugra-Samotlor - nie widzia? go na ?ywo. I rekord, znaj?c wynik, nie poprawi?. I tak wszystko jest jasne. Samotlor ma doskona?e wyniki w recepcji (43%) wy?szy, ni? nasze pozytywne (39%). Tak w?a?ciwie, To mo?e by? sko?czone. Przez ca?y tydzie? w Krasnojarsku czytaj wi?cej »

Walczy?e? ze sob?

Rzeczywisto?? jest, ?e Gazprom-Jugra mo?e gra? na r?wni z drugim sk?adem mieszka?c?w Kemerowa. Z pierwszym mo?e te? - ale nie na d?ugo. W pierwszej partii mieszka?cy Surgut nie ust?powali 5:5, po czym zawiedli w s?u?bach Jewgienija Sivozheleza - 5:12. Dalej kwestia technologii, przeciwnik spokojnie sko?czy? krok, kiedy pr?bowali?my biec za, 21:25. Pami?tam wyj?cie czytaj wi?cej »

Optymistyczna pora?ka

W drugim meczu w Krasnojarsku o wiele fajniej wygl?da? Gazprom-Jugra, ni? w debiutanckim meczu z Lokomotivem. W pierwszym secie Surgutyanie niewiele ust?powali „Jenisejowi” – poza tym, ?e mieszka?com Krasnojarska uda?o si? zachowa? ja?niejszy i wyra?niejszy odbi?r, odpowiednio, wygl?da? troch? lepiej ofensywnie. Dru?yna Gazpromu przesz?a przez ca?y set w ?lad za przeciwnikiem i mog?a dobrze wykorzysta? to na swoj? korzy?? czytaj wi?cej »

Zaanga?owa? si?

Gazprom-Yugra jest zwykle trudny do wkr?cenia w nadchodz?cy sezon. Tym razem ograniczenia koronawirusa zosta?y na?o?one na specyfik? przygotowania, ostro odci?? czas zgrupowania - a ekipa dotar?a do Krasnojarska pod du?ym obci??eniem i praktycznie bez czucia pi?ki. Od razu sta?o si? to zauwa?alne w debiucie meczu z Nowosybirskim Lokomotiwem. Mistrzowie tego kraju r?wnie? najwyra?niej nie s? u szczytu gotowo?ci., ale ludzie z Surgut czytaj wi?cej »

Zaczynamy w Krasnojarsku

C??, czekali?my na pocz?tek sezonu. oczywi?cie, ?e w nowych warunkach wiele b?dzie niezwyk?ych, wszystkie te testy, maski, r?kawiczki, rzadkich widz?w. Ale co robi?, takie s? dzisiejsze realia. Warto zwr?ci? uwag?, ?e z powodu koronawirusa przygotowania Gazpromu-Jugry do sezonu r?wnie? si? za?ama?y: si?ownie zosta?y otwarte do?? p??no w Ugrze, a wyjazd na zgrupowanie te? by? do?? ryzykowny czytaj wi?cej »

Rodion Miskiewicz: „To b?dzie bardzo interesuj?ce!»

Bia?oruski przek?tny Rodion Miskiewicz sp?dzi w przysz?ym roku w Surgut. Dobrze go pami?tamy z wyst?p?w w Ufie „Ural”, i sp?dzi? ostatni rok we w?oskiej Serie A.. ciekawy, ?e jako pierwszy zadzwoni? do Rafaela Khabibullina ... Jednak, lepiej pozw?l mu powiedzie? ci wszystko. Rodion, jak trafi?e? do Gazpromu Ugry?? Kiedy si? dowiedzia?em, ?e Vuchechichich w Surgut nie jest czytaj wi?cej »

Witamy, Rodion!

Gazprom-Ugra podpisa? roczny kontrakt z 25-letnim zespo?em diagonalnym Bia?orusi Rodionem Miskiewiczem (198 zobaczy?). Jest dobrze znany rosyjskiemu fanowi ze swojego wyst?pu na Uralu „Ural” z 2017 na 2019 rok. Wcze?niej gra? w Mi?skim „Builderze” i w?oskim „Soru”. W tym samym w?oskim klubie Rodion sp?dzi? ostatni sezon. Podpisanie Miskiewicza w Surgut jest uwa?ane za optymalny personel czytaj wi?cej »