003-0
003-0
003-0
003-0
poprzednia strza?ka
obok strza?ka

klub aktualno?ci

Ledwie dzie? kalendarzowy

29 Luty - rzadki dzie? w kalendarzu. Nasz profil Europejska Konfederacja og?osi?a „Jeszcze jeden dzie? w siatk?wk?” (#1dayMore4Volleyball) - w ramach transakcji na ca?ym kontynencie b?dzie gospodarzem r??nego siatk?wk? zabawy. mamy r?wnie?, Surgut, To b?dzie zabawa w ka?dym razie - mecz z „Torch” b?dzie, ewentualnie, najwa?niejsze dla „Gazprom-Ugra” w ca?ym sezonie. Mamy ju? spe?nione czytaj wi?cej »

Runda dziesi?ta zamkni?ty

"Gazprom-Ugra", zw?aszcza bez wysi?ku, Straci? w Kazaniu „Zenith” w dziesi?tym meczu rundy prze?o?one. Lub „Zenith”, zw?aszcza bez wysi?ku, won Surgut? Cokolwiek to by?o, nie szczeg?lnie napi?te. W pierwszym secie Kazan umie?ci? najsilniejszy zesp?? i zatrzasn?? jednostk? go??. Muse zdoby? tylko dwie bramki, Samojlenko zamkni?ty w ?rodku i Dovgan, i Chereiskaya. K powrotem czytaj wi?cej »

Znowu na Wo?dze

Ostatnie dni naszego zespo?u posiada, aktywnie zmian? stref czasowych mi?dzy dw?ch wielkich rosyjskich rzek. Tym razem b?dzie troch? Volga tatarski: wreszcie, przez M? i zbior?w fizycznych, „Zenit Kaza?” i „Gazprom-Ugra” doszed? do siebie. a zatem, mamy r?wnie? planowana podr?? w czasie: natychmiast po rundzie 19, my szybko do przodu do 10 th. wygra? czytaj wi?cej »

Od Wo?gi do Jeniseju

Surgut ekstrakcji Krasnojarsk wa?ne zwyci?stwo. Stopie? znaczenie b?dzie jasne p??niej, ale w ka?dym razie pozostaje „Gazprom-Ugra” w walce o play-off - i jest to zdecydowanie najwa?niejszy. Delikatnie przesuwaj?c si? od Wo?gi do margines Jenisej uzyskane w meczu z ASA Wiedzy, Nasi ch?opcy zacz?li gra? sverhakkuratno i zdyscyplinowany. Ofiara by?a w recepcji czytaj wi?cej »

Wszystkie s?owa s? wypowiadane

Punkt przedostatni go?ciem „Gazprom-Ugra” w sezonie - Krasnojarsk. Tu w sobot?, 22 luty, mo?emy walczy? z lokalnym „Jenisej”. W tym sezonie, Alexander zarz?dza? Klimkin, ?e nie dzia?a? przed nim Yuri Cherednik i Lubomir Travitsy - Krasnojarsk stworzy? prawdziwie efektywne kolektyw. W „Jenisej” gra? Alexey Spiridonov, Antonin Rouziers, Paul Carroll, Nicolas Marechal, czytaj wi?cej »

w bilansie

Surgut prawie dosta? si? zrewan?owa? za pora?k? w Ni?ny Nowogr?d z Surgut: gra ewoluowa?a w dok?adnie taki sam scenariusz, a nawet przez tiebreaker jest taka sama - 15:13 - tylko raz na korzy?? ASA. Bardzo upokarzaj?ca pora?ka, w kt?rym nikt do winy. jednak, og?lnie m?wi?c, Nasza gra nie jest uszkodzony, gdzie cienka - w doigrovku. czytaj wi?cej »

M??czy?ni ju? trwaj?

kto to, i „Gazprom-Ugra” w rzeczywisto?ci ju? si? rozpocz?? swoje playoffs. Ka?dy mecz - decyduj?cy. Dobre lub z?e? My?l?, dobrze. Nawet z wi?ksz? liczb? zwyci?stw w zadaniu wygrania nikt Dolna by?by obalony - jak zesp?? jest gwarantowana na palcach. To nie tylko spali?. U ASK, przy okazji, o tej samej sytuacji - czytaj wi?cej »

Mistrzostwa w ogniu

Rosyjski Mistrzostwa Swift jack, jak to wspomniano w jednym znanym produktem, Jest gwa?towny, aby zako?czy? sezon zasadniczy. Zespo?y lewo wyda? od trzech do pi?ciu mecz?w i mo?na ju? dostrzec zarysy tabeli zbiorczej teleskop. jasny, ?e umowa z prognoz? - niewdzi?czne zadanie w og?le, aw obecnej Super League PariMatch - zw?aszcza, ... ale niekt?re ?rednia temperatura w szpitalu czytaj wi?cej »

125 s siatk?wka, Na zdrowie!

Podczas gdy spa?e?, siatk?wka obchodzony 125 roku. Tak, tak, oficjalna historia idzie, ?e 9 luty 1895 Towarzysz William Morgan, szef organizacji m?odzie?owej chrze?cijanina (YMCA) Wpad?em, Co zrobi? z tym wi?kszo?? chrze?cija?skich m?odych ludzi w mie?cie Holyoke, Massachusetts, Stany Zjednoczone. Wpad?em, na pewno, przed, ale w tym dniu, wed?ug ?wiadk?w, si?ownia zosta?a rozci?gni?ta siatka z tenisa czytaj wi?cej »

charakter obci??enia

Jeszcze przed wybuchem dzia?a? wojennych coaching pracownik?w „Gazprom-Ugra” za niespodzianka: boisko w pierwszym sk?adzie wczoraj zwolniony odtwarzacza „Jenisej” Nikita Aksyutin. Surgut natychmiast obj?? prowadzenie, obejmuj?ce w ataku Maxim Shpilev - 6:2. Ciekawa incydent, w temperaturze zbli?onej 9:6 - pierwsze ?rodki Surgut podgl?d wideo wr?ci? po punkcie uderzenia w Aksyutina - kamera sta?ej bloku kontaktowego, czytaj wi?cej »