2024 - 01
2024 - 02
2024 - 03
2024 - 04
poprzednia strza?ka
obok strza?ka

klub aktualno?ci

Przeciwko „Loco” ma wst?p

„Lokomotywa” dla klasy pokonany „Gazprom-Ugra”, samorealizuyas stabilnie z dobrego odbioru i, z kolei,, t?umi?c rywal doskona?? pasz?. Surgut zmie?ci?oby tylko sporadycznie, wzi??, niemniej jednak, jeden zestaw. Pierwsz? parti? szybko?ci usuwania z pozytywnym przyj?ciem w Nowosybirsku by? blisko stu procentach. Od Surgut nie zaskoczony paszy, upo?ledzenie jednocze?nie tworzy czytaj wi?cej »

„Lokomotywa” muchy forward

Ju? w najbli?szy pi?tek, „Gazprom-Ugra” odb?dzie si? pierwsze spotkanie w domu 2020 roku - z liderem mistrzostw, Nowosybirsk „Lokomotywa”. Home gry - wszystko rzadkie zwierz? w obecnym sezonie: nie licz?c nadchodz?ca, z Surgut we wst?pnej rundzie mistrzostw odb?d? si? trzy. tak ?e, jak to si? m?wi, spieszy?, aby zobaczy?. Tym bardziej, ?e przeciwnik z kategorii „top”. prawda, potwierdzenia wynik?w czytaj wi?cej »

Gra z „Dinamo”: ?adne argumenty

„Gazprom-Ugra” ust?pi?a kapita?u lokalnego „Dinamo” tylko w kluczu, „B?l” swoich punkt?w - w recepcji iw doigrovku. Dodaj do tego nie zbyt pewni gry Muzaya i komunikacja - i uzyska? wynik. W meczu otwarcia Artem Khabibullina b??du w szybko?ci transmisji pierwszego bloku i dwa - Muse i Schadilova - wyda?y znacz?ce utrudnienie Dynamo, 5:10. czytaj wi?cej »

Gra z „Dinamo”: nie przez prawa fizyki

W kraju, aby zmieni? konstytucj? i odwo?a? si? do rz?du, i gramy z „Dinamo”. tutaj z 2 listopad, Kiedy zespo?y spotka?y si? w Surgut, niewiele si? zmieni?o - z wyj?tkiem „Gazprom-Ugra” ukaza? si? Teodor Teodor Sa?parow, i od sztabu szkoleniowego Dynamo opu?ci? Sergio Buzatu. Dla Surgut Najwa?niejsze - aby zmieni? wynik. przypomina?, og?lnie dobry w Surgut czytaj wi?cej »

Olimpiada oceniono

Po zako?czeniu kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich 2020, ca?a spo?eczno?? siatk?wka omawia grupy w Tokio. Wed?ug dotychczasowych ocenianych zespo??w podzielonych na dwie grupy wyra?nie nier?wnymi. S?dzia dla siebie: Grupa A Grupa reprezentacji Polski i W?och kwoty do Japonii, Kanada, Iran i Wenezuela, aw grupie B shlestnutsya USA, Brazylia, Rosja, Francja, Argentyna i Tunezja. jednak, z uwzgl?dnieniem wyj?ciowego czytaj wi?cej »

Umys? nie mo?e zrozumie? Rosj?

Pod zas?on? d?ugich noworocznych wakacji potencjalnych kandydat?w do rosyjskiej dru?yny narodowej czeka? na EMA - g??boko?? badanie lekarskie. Coaching pracownik?w jest wa?ne, aby zrozumie?, Powiedzia? na koniec graczy zaj?ty kalendarza 2019 rok. ?rodek, ?e tak powiem, czysto techniczny, ale niezwyk?y lista uczestnik?w - to z pewno?ci? szeroki seine z?apany tych, Kto zakwalifikuje si? na wycieczk? do Tokio. czytaj wi?cej »

Dziesi?? lat temu ...

Numery magia nowego roku sprawia, ?e ??coraz bardziej patrze? w przesz?o??, Pami?tam wspania?e stronice historii klubu, paralele. Bardzo szybko zakr?ty 20 lat od, jako „Gazprom-Ugra” gra w Super League Mistrzostw Rosyjskiej. W mi?dzyczasie, pami?tajmy o dziesi??-letniego mistrzostwo, sezon 2009-2010 roku, gdy Surgut walczy? rozpaczliwie dostania si? do playoffs, odnosz?c si? w r?wnoleg?ych a czytaj wi?cej »

„Gazprom-Ugra” w ka?dej chwili

Nowy Rok i Bo?e Narodzenie - rodzinne wakacje, Oraz w Nowy Rok, aby podsumowa? pewne rezultaty. Pomy?l dok?adnie o tym, zdecydowali?my si? stworzy? w?asn? histori? rodzinn? Bo?e Narodzenie, stanowi?cych cz??? naszego klubu w ka?dej chwili. To nie jest Hall of Fame, nie co? oficjalny, niez?omna w swej powagi, ale po prostu pr?b? przypomnie? jasne karty historii. kto? na pewno czytaj wi?cej »

Europa jest na skraju za?amania nerwowego

5 Stycze? kopni?? off turnieju w Niemczech, z powodu kt?rych, prawid?owo, W rosyjskim ligi powsta?a w przewlek?ej chwili. Okno w kalendarzu klubowym wyczyszczone dla naszego zespo?u, ale go, Dzi?ki bogam, I poradzi? sobie z zadaniem dotarcia do olimpiady przez 2020-letnia kwalifikacje w Petersburgu. tam, szczerze m?wi?c, Byli?my troch? szcz??cia z rywalami - Zespo?y Iranu, Kuba i Meksyk. w dowolny czytaj wi?cej »