2024 - 02
2024 - 03
2024 - 04
poprzednia strza?ka
obok strza?ka

klub aktualno?ci

Walczy?e? ze sob?

Rzeczywisto?? jest, ?e Gazprom-Jugra mo?e gra? na r?wni z drugim sk?adem mieszka?c?w Kemerowa. Z pierwszym mo?e te? - ale nie na d?ugo. W pierwszej partii mieszka?cy Surgut nie ust?powali 5:5, po czym zawiedli w s?u?bach Jewgienija Sivozheleza - 5:12. Dalej kwestia technologii, przeciwnik spokojnie sko?czy? krok, kiedy pr?bowali?my biec za, 21:25. Pami?tam wyj?cie czytaj wi?cej »

Optymistyczna pora?ka

W drugim meczu w Krasnojarsku o wiele fajniej wygl?da? Gazprom-Jugra, ni? w debiutanckim meczu z Lokomotivem. W pierwszym secie Surgutyanie niewiele ust?powali „Jenisejowi” – poza tym, ?e mieszka?com Krasnojarska uda?o si? zachowa? ja?niejszy i wyra?niejszy odbi?r, odpowiednio, wygl?da? troch? lepiej ofensywnie. Dru?yna Gazpromu przesz?a przez ca?y set w ?lad za przeciwnikiem i mog?a dobrze wykorzysta? to na swoj? korzy?? czytaj wi?cej »

Zaanga?owa? si?

Gazprom-Yugra jest zwykle trudny do wkr?cenia w nadchodz?cy sezon. Tym razem ograniczenia koronawirusa zosta?y na?o?one na specyfik? przygotowania, ostro odci?? czas zgrupowania - a ekipa dotar?a do Krasnojarska pod du?ym obci??eniem i praktycznie bez czucia pi?ki. Od razu sta?o si? to zauwa?alne w debiucie meczu z Nowosybirskim Lokomotiwem. Mistrzowie tego kraju r?wnie? najwyra?niej nie s? u szczytu gotowo?ci., ale ludzie z Surgut czytaj wi?cej »

Zaczynamy w Krasnojarsku

C??, czekali?my na pocz?tek sezonu. oczywi?cie, ?e w nowych warunkach wiele b?dzie niezwyk?ych, wszystkie te testy, maski, r?kawiczki, rzadkich widz?w. Ale co robi?, takie s? dzisiejsze realia. Warto zwr?ci? uwag?, ?e z powodu koronawirusa przygotowania Gazpromu-Jugry do sezonu r?wnie? si? za?ama?y: si?ownie zosta?y otwarte do?? p??no w Ugrze, a wyjazd na zgrupowanie te? by? do?? ryzykowny czytaj wi?cej »

Rodion Miskiewicz: „To b?dzie bardzo interesuj?ce!»

Bia?oruski przek?tny Rodion Miskiewicz sp?dzi w przysz?ym roku w Surgut. Dobrze go pami?tamy z wyst?p?w w Ufie „Ural”, i sp?dzi? ostatni rok we w?oskiej Serie A.. ciekawy, ?e jako pierwszy zadzwoni? do Rafaela Khabibullina ... Jednak, lepiej pozw?l mu powiedzie? ci wszystko. Rodion, jak trafi?e? do Gazpromu Ugry?? Kiedy si? dowiedzia?em, ?e Vuchechichich w Surgut nie jest czytaj wi?cej »

Witamy, Rodion!

Gazprom-Ugra podpisa? roczny kontrakt z 25-letnim zespo?em diagonalnym Bia?orusi Rodionem Miskiewiczem (198 zobaczy?). Jest dobrze znany rosyjskiemu fanowi ze swojego wyst?pu na Uralu „Ural” z 2017 na 2019 rok. Wcze?niej gra? w Mi?skim „Builderze” i w?oskim „Soru”. W tym samym w?oskim klubie Rodion sp?dzi? ostatni sezon. Podpisanie Miskiewicza w Surgut jest uwa?ane za optymalny personel czytaj wi?cej »

Wirtualna pierwsza runda

Im dalej w lecie, mniej prawdziwie interesuj?ca rozmowa. Mam, prawda, jeden, ale dotychczasowe embargo. Dyskutowanie o czynach Kimerowa lub przej?ciu Spiridonowa jest z beznadziejno?ci. I chc? troch? pozytywnych, nap?d. Dlatego proponuj? zosta? przeniesionym mentalnie do 26 Wrzesie? i „zobacz” mecze pierwszej rundy mistrzostw Rosji. "Dinamo-LO" – ZAPYTAJ Tisevicha, czytaj wi?cej »

W co b?dziemy gra??

wi?c, og?oszono formu?? mistrzostw. Fani maj? dwie g??wne skargi - brak play-off?w i brak spadk?w. Chc? adrenaliny i krwi, co jest uzasadnione, w ko?cu sport. Spr?bujmy zrozumie? logik? podj?tych decyzji.. Ofiara Tokio Je?li chodzi o pe?ne play-offy - ponownie zosta? po?wi?cony na igrzyska olimpijskie. Sprawdzone rozwi?zania nie ulegaj? zmianie: kolekcje musz? mie? czas na relaks, wyzdrowie? i przygotowa? si?. To, ?e czytaj wi?cej »

Wszystko w miejscach!

Ten tydzie? by? zaskakuj?co bogaty w wiadomo?ci.: Poletaev postanowi?, i Vucichevich - nie, Kluka w stanie zawieszenia, i Paszticki - w Petersburgu. Kluby nadal dyskutuj? o przysz?ym sezonie, a Tiume? wysy?a listy szcz??cia do graczy. og?lnie rzecz bior?c, mam o czym porozmawia?. Vucichevich zosta? w Lublanie, mo?e, z Bozhidarem Wuchiczewiczem. W zasadzie,, skomentowali?my ju? t? sytuacj?: czytaj wi?cej »

Dlaczego Vucichevich w Lublanie

Zg?oszono ACH Volley Volleyball Club z Lublany, ten przek?tny Bozhidar Wuciczewicz, podpisa? dwuletni kontrakt z Gazprom-Ugra, wr?ci? do s?owe?skiej dru?yny. „Ze wzgl?du na obecn? sytuacj? w Rosji, g??wnie z powodu koronawirusa, ostatecznie nie mogli?my si? zgodzi? na wsp??prac? z rosyjskim klubem. Postanowi?em wr?ci? do klubu, gdzie czuj? si? komfortowo i bezpiecznie. Oczekiwanie, ?e czytaj wi?cej »