2024 - 03
2024 - 04
poprzednia strza?ka
obok strza?ka

Kanał wiadomości

Dlaczego Vucichevich w Lublanie

Zg?oszono ACH Volley Volleyball Club z Lublany, ten przek?tny Bozhidar Wuciczewicz, podpisa? dwuletni kontrakt z Gazprom-Ugra, wr?ci? do s?owe?skiej dru?yny. „Ze wzgl?du na obecn? sytuacj? w Rosji, g??wnie z powodu koronawirusa, ostatecznie nie mogli?my si? zgodzi? na wsp??prac? z rosyjskim klubem. Postanowi?em wr?ci? do klubu, gdzie czuj? si? komfortowo i bezpiecznie. Oczekiwanie, ?e czytaj wi?cej »

Minus „Nowy”, plus nadzieja

Sytuacja przypomina g??boki zast?j przed burz? - w oczekiwaniu na decyzje o mistrzostwach program siatk?wki zmieni? si? w spokojny. Nie s?ycha? nawet indywidualnych skok?w na rynku transferowym: wszyscy podpisali wszystkich, kto m?g?by, szczeg??y i szorstko?? b?d? kr?ci? si? jako pewno??. Lataj?cy, odlecie?, spadamy? Obecny stan klub?w jest nieco irracjonalny. Bud?ety si? zapadaj?, w po?owie gotowi gracze: bez pe?nego czytaj wi?cej »

Surgut w ?wietnej formie

W?r?d wszystkich niepewno?ci co si? dzieje, jest jedna rzecz, kt?ry jest ju? dobrze znany i zatwierdzony. Chodzi o form? gry Gazprom-Ugra na sezon 2020-2021 gg. Nie uleg?a drastycznym zmianom, poniewa? jest ju? jednym z najpi?kniejszych (je?li nie najpi?kniejszy) w Super League. Ale szczeg??owo wida? r??nice. Zamiast stylizowanych sylwetek pi?ek w Surgut powr?ci?o czytaj wi?cej »

O czym m?wi?, gdy nie ma siatk?wki

Gdy nie ma siatk?wki, idealny czas na rozmow?. Jeden problem - kiedy nie ma siatk?wki, nie ma o czym rozmawia?. Wiele wywiad?w z zawodnikami i trenerami kr?ci si? wok?? tego samego: Jest mistrzem Lokomotiv, kto przyszed?, kto odszed?, jak grali?my wcze?niej i jak b?dziemy w przysz?o?ci. Wskaz?wki Rospotrebnadzor Oto, jak przysz?o?? jest wielkim pytaniem. Nie czytaj wi?cej »

Najlepszy, chod?, pozosta?e

Nasza kolejna analiza wydarze? niczego nie powstrzyma, nawet brak tych w?a?nie wydarze?. jednak, nadal obserwowano niekt?re ruchy na froncie siatk?wki. Najlepsi ludzie tak, na przyk?ad, podsumowano wyniki konkursu na tytu? najlepszego trenera i najlepszego zawodnika Super League. Wyb?r Plamena Konstantinowa jako najlepszego z nich, kt?ry idzie wzd?u? linii bocznej, bez w?tpienia. Kamyk w ?rodku czytaj wi?cej »

Nie czas reakcji

Wczoraj, 15 mo?e, odby?o si? spotkanie online przedstawicieli klub?w Super League z kierownictwem IEF. w rzeczywisto?ci, format by? taki: Sp?jrzcie na siebie, oszacowa? co?, ?ycz? zdrowia i cierpliwo?ci. Teraz wszyscy s? w tym samym stanie zawieszenia, dlatego nie dosz?o do powa?nych rozm?w, ani jednego pytania od klub?w do kierownictwa federacji podczas rozmowy - wszyscy czytaj wi?cej »

Dzie? Zwyci?stwa i siatk?wka wok?? nas

Nasza „pi?tkowa” rozmowa w ko?cu przesz?a w sobot?, Tak i zbieg? si? z tym 9 Maja. Dlatego, wykorzysta? okazj?, gratulacje dla nas wszystkich, ?e 75 lata temu zako?czy? si? najstraszniejszy rozdzia? naszej historii. Wielkie i wielkie zwyci?stwo, przede wszystkim, na podstawie tych ofiar, kt?re ludzie przynie?li, aby to osi?gn??. O dniu zwyci?stwa z nagrodami wojskowymi czytaj wi?cej »

Niepewne odbicie przysz?o?ci. Silniejszy, s?abszy, podobnie?

Kluby Super League nie zako?czy?y selekcji na nowy sezon, niekt?rzy nawet tego nie rozpocz?li. niemniej jednak, portret przysz?ych zespo??w jest ju? mo?liwy - og?lnie. Co postanowili?my zrobi?, pr?buj?c odpowiedzie? na podstawowe pytania: zespo?y zintensyfikowa?y si?, os?abiony, pozosta? w gotowo?ci? W skali +/- pi?? punkt?w w por?wnaniu z sob? pr?bka przesz?o?ci czytaj wi?cej »

Kluby, pieni?dze, dwa pnie

Nasz pi?tek w siatk?wk?, nie maj?c czasu na start, upad? w sobot? - policzyli?my, ?e 1 Pracownicy mog? mie? inne powody wakacji. A festiwal siatk?wki jest zawsze z nami, nawet w t?pej samoizolacji. Nawet gdy prawie nic si? nie dzieje. Hit statystyki terenowe Kiedy nic si? nie dzieje, czas zbiera? kamienie. Lub rozproszy?? Trener Kemerowa „Kuzbass” czytaj wi?cej »

Plik Francesco. zobaczy?, kto gra? jak!

Wielkie podzi?kowania dla trenera Kuzbassa Francesco Oleni, kt?ra wyda?a 75-stronicowy dokument ze szczeg??ow? analiz? poprzednich mistrzostw kraju. To wszystko - i wydajno?? zespo?u, i indywidualny, statystyki i dla poszczeg?lnych pozycji, i sytuacje w grze. Znalezienie du?ej liczby liczb nie b?dzie ?atwe dla specjalisty. Nie jestem te? specjalist?, ale stara?em si? ci?gn?? najbardziej, na m?j pokorny czytaj wi?cej »