003-0

Kanał wiadomości

R??ne kategorie wagowe

Gazprom-Yugra jest ju? gorszy od Uralu w doborze graczy, a potem czterech kolejnych siatkarzy z g??wnego sk?adu wypad?o z klipu. Nie mo?na tego stwierdzi?, ?e z nimi ludzie z Surgut wygrywaj?, ale z pewno?ci? zobaczyliby?my bardziej wyr?wnan? gr?. Dlatego nawet Artem Khabibullin musia? przebra? si? w str?j do gry, Pavel Achaminov, kt?ry wyst?powa? kilka razy jako substytut. Nie?le na pocz?tku czytaj wi?cej »

Zaczynamy od Ufa

25 mistrzostwa Rosji w Superleague Parimatch rozpoczynaj? si? we wrze?niu, Pierwsze spotkanie Gazpromu-Jugry odb?dzie si? nast?pnego dnia - u siebie, bez widz?w, przeciwko Ufa „Ural”. Pandemia koronawirusa wprowadzi?a w?asne poprawki, a nadchodz?cy turniej nie odb?dzie si? w zwyk?y spos?b. zw?aszcza, liga zamkni?ta na dwa sezony od degradacji, wszystkie zespo?y b?d? regularnie przyst?powa? do test?w, ulubiony turniej - czytaj wi?cej »

Zwyci?stwo nad sob?

Chocia? protok?? jest wymieniony 2:3, dzi? Gazprom-Jugra odni?s? zdecydowane zwyci?stwo nad sob? - w ko?cu to ze sob? walczy?a dru?yna na placu budowy. Przeciwnik uczciwie uzyska? przewag? protokolarn? w postaci dw?ch punkt?w, chocia? s?dziowie bardzo si? starali, aby tak nie by?o. tak czy siak, ka?dy na wst?pnym etapie Pucharu Rosji rozwi?zuje swoje problemy. Nasz by? - czytaj wi?cej »

Pierwsza pi?ta

Gazprom-Yugra nadal ci?gnie wielk? siatk?wk? za w?sy, pr?buj?c znale?? sw?j poziom odporno?ci na gigant?w. Mecz z mistrzem i w?a?cicielem okaza? si? niejednoznaczny, ale w obecnych okoliczno?ciach jest ca?kiem jadalny. W pierwszej partii mieszka?cy Surgut „na s?u?bie” byli podrz?dni - 11:14, 12:16, ale kolejny mikrosegment wygra? z wynikiem 4:1 w du?ej mierze z powodu b??d?w w?a?cicieli, zw?aszcza Pavel Kruglov. Nast?pnie w czwartym czytaj wi?cej »

Eksperymenty trwaj?

Gazprom-Yugra wszed? do gry z Jenisejem w wysoce eksperymentalnym sk?adzie: Akhaminov-Shahbanmirzaev, Chereisky-Dovgan, Fialkovsky-Slobodyanyuk. Szeroka rotacja doprowadzi?a do fiaska w pierwszym secie: najpierw Slobodyanyuk p?ywa? na pot??nych kana?ach Skrimova, a potem, przez bezw?adno??, przestali?my radzi? sobie z bardzo prostymi karmieniami Todora. Konto z 4:7 odlecia? do 4:13 i tam walka si? sko?czy?a, 15:25. W sekund? czytaj wi?cej »

dobrze, Zaitsev, pogoda!

Drug? rund? eliminacji Pucharu Rosji Gazprom-Jugra rozpocz?? w Nowosybirsku meczem z Kuzbassem. W przeddzie? dru?yny Kemerowo stoczyli pe?nowymiarowy pi?ciosetowy pojedynek z Jenisejem i postanowili nie op??nia? spotkania z Surgutianami - pole bitwy trafi?o na miejsce.: Kobzar-Zaitsev, Markin-Pakshin, Shcherbakov-Krsmanovich. W pierwszej partii mieszka?cy Surguta praktycznie si? nie pokazali i przegrali., co nazywa si?, dla wszystkich czytaj wi?cej »

Ze smutkiem z Krasnojarska

ja, jak wielu fan?w, sta? si? ofiar? wczesnego startu pojedynku Gazprom-Jugra i Yugra-Samotlor - nie widzia? go na ?ywo. I rekord, znaj?c wynik, nie poprawi?. I tak wszystko jest jasne. Samotlor ma doskona?e wyniki w recepcji (43%) wy?szy, ni? nasze pozytywne (39%). Tak w?a?ciwie, To mo?e by? sko?czone. Przez ca?y tydzie? w Krasnojarsku czytaj wi?cej »

Walczy?e? ze sob?

Rzeczywisto?? jest, ?e Gazprom-Jugra mo?e gra? na r?wni z drugim sk?adem mieszka?c?w Kemerowa. Z pierwszym mo?e te? - ale nie na d?ugo. W pierwszej partii mieszka?cy Surgut nie ust?powali 5:5, po czym zawiedli w s?u?bach Jewgienija Sivozheleza - 5:12. Dalej kwestia technologii, przeciwnik spokojnie sko?czy? krok, kiedy pr?bowali?my biec za, 21:25. Pami?tam wyj?cie czytaj wi?cej »

Optymistyczna pora?ka

W drugim meczu w Krasnojarsku o wiele fajniej wygl?da? Gazprom-Jugra, ni? w debiutanckim meczu z Lokomotivem. W pierwszym secie Surgutyanie niewiele ust?powali „Jenisejowi” – poza tym, ?e mieszka?com Krasnojarska uda?o si? zachowa? ja?niejszy i wyra?niejszy odbi?r, odpowiednio, wygl?da? troch? lepiej ofensywnie. Dru?yna Gazpromu przesz?a przez ca?y set w ?lad za przeciwnikiem i mog?a dobrze wykorzysta? to na swoj? korzy?? czytaj wi?cej »

Zaanga?owa? si?

Gazprom-Yugra jest zwykle trudny do wkr?cenia w nadchodz?cy sezon. Tym razem ograniczenia koronawirusa zosta?y na?o?one na specyfik? przygotowania, ostro odci?? czas zgrupowania - a ekipa dotar?a do Krasnojarska pod du?ym obci??eniem i praktycznie bez czucia pi?ki. Od razu sta?o si? to zauwa?alne w debiucie meczu z Nowosybirskim Lokomotiwem. Mistrzowie tego kraju r?wnie? najwyra?niej nie s? u szczytu gotowo?ci., ale ludzie z Surgut czytaj wi?cej »