Cuperliga
/
Youth League
poprzednia strza?ka
obok strza?ka
Suwak

Dzie? Zwyci?stwa i siatk?wka wok?? nas

Nasza „pi?tkowa” rozmowa w ko?cu przesz?a w sobot?, Tak i zbieg? si? z tym 9 Maja. Dlatego, wykorzysta? okazj?, gratulacje dla nas wszystkich, ?e 75 lata temu zako?czy? si? najstraszniejszy rozdzia? naszej historii. Wielkie i wielkie zwyci?stwo, przede wszystkim, na podstawie tych ofiar, kt?re ludzie przynie?li, aby to osi?gn??.


O dniu zwyci?stwa

Z wojskowymi nagrodami od frontu powr?ci? nasz znakomity Givi Akhvlediani, Konstantin Reva, Vladimir Savvin, Anatolij Eingorn, Aleksiej Jakuszew i inni siatkarze. Suren Isakhanyan nie wr?ci?, Ivan Pryakhin, Michai? Ba?a?owski, Viktor Yashkevich, Dmitry Rakhitis, Dmitrij Jarochkin, Alexander Shcherbin i, niestety, wiele, wiele innych ...

og?lnie, oczywi?cie, naszym pokoleniom trudno to sobie wyobrazi?, czego ludzie do?wiadczyli z przodu iz ty?u. Mia?em szcz??cie - znalaz?em weteran?w, kombatanci, rozmawia?em z nimi. Czy, jaka ich og?lna jako?? ich ??czy?a? Niech?? do rozmowy o wojnie. Na pocz?tku wzi??em to za naturaln? skromno??, ale wtedy zrozumia?em, ?e trudno im tylko zapami?ta? ten czas. Wojn? trzymali w sobie, stara?em si? nie rozlewa? na innych. Zacz?li?my udost?pnia? szczeg??y dopiero po, jak zacz??em m?wi? o potrzebie zachowania pami?ci - to, kt?re tylko oni posiadali.

wszystko, co mog? teraz o tym powiedzie?: wojna to naprawd? przera?aj?ca historia. I wszystkie obecne „W razie potrzeby powtarzamy!» – od g?upiej ignorancji i niew?a?ciwej brawury. Dzisiaj na pewno b?d? za nie pi?, kto walczy?, i do tego, aby w Dzie? Zwyci?stwa pozosta? tylko jeden na zawsze. Wr??my jednak do spraw siatk?wki.

Przerwy w lidze

Rafael Habibullin zawsze m?wi, ?e siatk?wka jest pochodn?, co si? dzieje. A wok?? jest pandemia i kryzys gospodarczy. oczywi?cie, ?e bud?ety klubu i tak ucierpi?. Osobi?cie dla mnie wa?ny, czy rozw?j wydarze? p?jdzie zgodnie ze scenariuszem „gdzie t?uszcz straci na wadze, cienki tam umrze ”lub w szpitalu panuje pewna ?rednia temperatura? W pierwszym przypadku pozostaniemy warunkowo w kilkunastu mniej lub bardziej konkurencyjnych klubach, w drugim - og?lny poziom siatk?wki w Super League spadnie, kto? zagra m?odzie?, najlepsi gracze, u?wiadomienie skali tragedii, p?jdzie do zauwa?alnej redukcji kontrakt?w.

Teraz wszystko wydaje si? abstrakcyjne: tylko dlatego, ?e, ?e sponsorzy i w?adze nie s? w og?le od siatk?wki. Kiedy r?ce si?gaj?, nie wiadomo, i kiedy osi?gn?, co zrobi?, jest tym bardziej niezrozumia?e. Sp?jrz na t? sam? muz?, kt?ry "na 1 procent ”zawis? na przej?ciu na Ufa. Rozumiem gracza i jego agenta - czekaj? na potwierdzenie obiecanej, Z kolei zarz?d Uralu prawdopodobnie czeka na sygna? z g?ry, od w?adz republika?skich, kt?rej brakowa?o tylko Museu dla pe?nego szcz??cia.

Rynek si? kurczy

Ale Maciej nie jest w najgorszej sytuacji, on ma 99 procent nadziei na wysoki kontrakt. Wielu jego koleg?w z Europy tego nie w?cha. Atrakcyjny tu i teraz rynek rosyjski jest bardzo ograniczony - tylko 28 miejsca na pok?adzie, z czego 21 mocno zaj?ty. Pozostaje prawie zamkni?ta pozycja tej samej Muse, jeszcze jedno miejsce, kt?re prawie posz?o do Iwana Zaitseva w Ku?basie, wakat w Dynamo LO. Oddzielnie - dwie pozycje w Nova, stamt?d na og?? nie s?ycha? ?adnych ruch?w i nie jest to faktem, ?e dru?yna zostanie wyposa?ona w legionist?w. I - najbardziej „pyszny”: Belogorye nie spieszy si? z og?oszeniem przej??. Wiadomo?ci o Shalpuk, wed?ug najnowszych danych wywiadowczych, prawdopodobnie, jak to jest teraz modne, fa?szywe. W sumie - trzy prawdziwe miejsca i dwa w g?owie ...

Nic wi?c dziwnego, ?e sk?ad ?wiatowych gwiazd w przeci?gu w Korei Po?udniowej, a przewidywany wyjazd Andersona do Chin mo?e nie by? ostatnim. og?lnie, Wygra rynek azjatycki: tam sytuacja z koronawirusem jest stabilna, gospodarka nie zapad?a si?, plus igrzyska olimpijskie w Tokio ...

A co z nami??

Nasi gracze siedz? w domu i trzymaj? si? miejsc pracy jako najdro?szych. Ciekawe, jak zareaguj? na ewentualne ograniczenie um?w? Podczas gdy wszystko jest ciche, ale nie mo?na wykluczy? takiego rozwoju wydarze?.

А некоторые вчерашние звезды вроде того же Алексея Спиридонова или Алексея Остапенко находятся и вовсе в подвешенном состоянии – при том, ?e do Super League przybywa ca?kiem sporo graczy z „wie?y” „A”. Prosta formu?a: m?odzie? + perspektywa + odpowiednie pieni?dze. Zas?u?eni i nieodebrani upadn? lub zako?cz? si??

I po prostu nieodebrane, ale ca?kiem mistrzowski? Natychmiast mog? wymieni? Schadilov, Galimowa, Aksyutina, Boldyreva, Botina, Purina, Makarenko, Shishkina, Alekseeva, Nalobin, Mysina, Zakharova, Nikitina i in. W pe?ni wykwalifikowani gracze - gdzie si? uda?? «Nowy», prawda, prawie jeszcze nie powsta?y, aw innych klubach dost?pne s? wolne miejsca. wygl?d.

Czas nakr?ci? film?

Nie jest jasne z przysz?o?ci?, mo?esz bezpiecznie kopa? g??biej w niedawnej przesz?o?ci. W warunkach wymuszonego przestoju nagle pojawi?o si? zrozumienie, a co z fina?em olimpijskim w Londynie nadszed? czas na nakr?cenie filmu - historia nie powt?rzy si? w Tokio, i og?lnie jasno?? z?ota mo?e blakn?? przez wiele lat. Надо успеть зацементировать достигнутое.

Fabu?a naprawd? tam jest. I s? bohaterowie, i postacie, i intrygi - wi?cej ni? wystarczaj?co, Hollywood p?acze. Historia o tym jest nieco myl?ca, co strzela? „tu i teraz”. To jak pomnik postawiony za ?ycia bohater?w ...

To by?o tylko osiem lat temu. W przeciwie?stwie do mecz?w z udzia?em Kharlamova i Igrzysk Olimpijskich 72 w Monachium fina? nie jest bezpo?redni, tak w zapisie - wszyscy ogl?dali. Wszyscy bohaterowie ?yj?, maj? si? dobrze i s? do?? m?odzi.. Tak nag?a adaptacja filmu da du?o jedzenia na temat „tak nie by?o”, „Aktor nie wygl?da”, „Usuni?to bzdury”. W „Ruchu w g?r?” by?o wiele podobnych recenzji, ale ostatecznie wszyscy si? zgodzili, co to za dzie?o, autorzy to widz?, i dobrze, ?e pami?? tego zdarzenia zostanie przywr?cona.

Nie ma ju? nic do przywr?cenia, i b?dzie bardzo trudno autorom „zobaczy?”, dziesi?tki milion?w ogl?dane na ?ywo. Dlatego wydarzenie, oczywi?cie, kultowy i godny adaptacji - za dwadzie?cia lat. Wtedy pami?? o olimpijskim z?ocie b?dzie bardziej poszukiwana., jak mi si? wydaje.

 

Wybierz sw?j j?zyk / Wybierz j?zyk
РусскийEnglishPolskiБългарскиDeutschFrançaisItalianoEspañol