003-0
003-0
003-0
003-0
poprzednia strza?ka
obok strza?ka

"Gazprom-Ugra" ko?czy sezon

Sytuacja z rozwojem pandemii koronawirusa SARS CoV-2 zmienia si? codziennie: W krajach i regionach nak?adane s? wszystkie nowe ograniczenia. W tej chwili nie ma bezpo?redniego zakazu gry powrotnej rundy kwalifikacyjnej Mistrzostw rosyjskiej pomi?dzy kapita?em „Dinamo” i „Gazprom-Ugra” w Moskwie: jest tylko zalecenie Ministerstwa Sportu Federacji Rosyjskiej, aby ograniczy? przeprowadzenie zawod?w All-rosyjskich szczebla z 16 od marca do zakazu mera Siergieja Sobyanin na zawodach sportowych pod dachem z liczb? uczestnik?w, przekraczaj?c 50 ludzie. Jakie nowe dokumenty mog? pojawi? si? w dzie? lub dwa, nie wiemy.

niemniej jednak, bior?c pod uwag? wszystkie okoliczno?ci i kieruj?c si? trosk? o zdrowie zawodnik?w, Coaching i personel administracyjny, Klub siatk?wka „Gazprom-Ugra” postanowi? nie uczestniczy? w drugiej nodze runda kwalifikacyjna z Moskwy „Dynamo” 21 marzec. Ten mecz mia? by? najwa?niejszy mecz w sezonie, do tego samego - ostatniej oficjalnej grze „Dynamo” w Pa?acu Sportu na ulicy Lavochkin, ostateczny chwalebny d?uga historia miejscu siatk?wki. ale dzisiaj, niestety, musimy my?le? o innych, wa?niejsze rzeczy. Po raz pierwszy w historii klubu, musimy zako?czy? sezon w drodze ?rodk?w administracyjnych, a nie walczy? na pode?cie. Ta decyzja nie zosta?a podj?ta pochopnie, ale w pe?ni odpowiada na wyzwania, kt?rym mamy do czynienia obecnie nasz kraj i ca?? ludzko??.

Liczymy na zrozumienie ze strony Surgut i fan?w kapita?owych, Moskwa „Dynamo”, Rosyjska Federacja Pi?ki Siatkowej. W tych warunkach, musimy umie?ci? na zdrowie ludzi powy?ej walce o wyniki sportowe. sezon 2019-2020 roku dla „Gazprom-Ugra” zako?czone. Wyje?d?amy z nadziej?, ?e okoliczno?ci zewn?trznych, aby zmusi? nas do porzucenia ukochanego prac?, w najbli?szej przysz?o?ci nie zmieni si? na lepsze. Dzi?kujemy za wsparcie naszych fan?w i przynie?? je przeprosi? za przymusowej rezygnacji z walki o miejsce w finale sze?ciu rosyjskich mistrzostwach.

Dzi?kuj? wszystkim, zdrowie i spok?j, przed spotkaniem sezonu 2020-2021!

 

Ostatnie wiadomo?ci