2024 - 02
2024 - 03
2024 - 04
poprzednia strza?ka
obok strza?ka

Wyjd? do „Kosmosu”

Po Nowym Urengoju m?odociana dru?yna "Gazpromu-Jugry" przenios?a si? do Bie?gorodu. Belogorya te? nie rozpocz?? mistrzostw: trzy pora?ki w trzech meczach. Masowa utrata zawodnik?w, w przeciwie?stwie do Surguta, w Bie?gorodzie uda?o si? unikn??, chocia? wyczuwalne jest pewne napi?cie na linii gry: Ilya Spodobets i Dmitry Ilinykh s? kontuzjowani, a dobrze znany nam Anton Semyshev kontynuuje poszukiwania, gdzie dobrze jest mieszka? w Rosji. Klub musia? nawet pilnie podpisa? kontrakt z Dmitrijem Leontiewem, aby jako? zr?wnowa?y? sk?ad i zapewni? rotacj? gry.

W?oski legionista "Belogoria" nie jest w najlepszej formie, przek?tna Gabriele Nelly, co w po??czeniu z powy?szymi problemami doprowadzi?o ju? do kolejnej nag?ej rezygnacji: po rozegraniu dw?ch mecz?w ligowych, klub opu?ci? chorwacki trener Igora Juricicia, miejsce na skraju terenu ponownie zaj?? Alexander Kosarev. Ale we wst?pnej cz??ci Pucharu Rosji "Belogorye" wygl?da? bardzo dobrze! mo?e, do?wiadczony rozgrywaj?cy Igor Ko?odinsky w niedziel? znajdzie w dru?ynie punkty wsparcia i b?dzie m?g? wylosowa? co? podobnego do pocz?tku sezonu.

Jednym z jego niew?tpliwych poplecznik?w jest Pavel Tetyukhin, dos?ownie w jednym sezonie z debiutanta sta? si? niemal liderem zespo?u. Wiele z tego dzieje si? na si??, co nie umniejsza zalet m?odego kolca, konsekwentnie demonstruj?c wysok? klas? i obalaj?c teori?, ?e natura spoczywa na dzieciach geniuszy. Reszta m?odych p?d?w "Belogorya", przede wszystkim Jegor Sidenko i Ivan Kuznetsov, dop?ki nie uzasadni? pisemnych post?p?w. Pozostaje kilku do?wiadczonych centralnych - Aleksiej Samoilenko i Siergiej Czerwiakow - kt?rzy powinni i mog? prowadzi?. Niuans, prawda, w nim, ?e ?rodkowi blokuj?cy s? w zasadzie najbardziej zale?nymi graczami na boisku: z recepcji, przenoszenie, gry przeciwnika, i zwykle nie maj? du?ego pola manewru.

Ale w meczu z m?odzie?ow? dru?yn? Surguta o "Belogorye" jest du?a szansa na rehabilitacj? zranionej dumy. prawda, nie b?dzie to ?atwe do wdro?enia, bo Gazprom-Jugra nie zamierza podda? si? bez walki. Mecz w Nowym Urengoju pokaza?, czego chce dru?yna i mo?e walczy? z ka?dym przeciwnikiem, a mieszka?cy Bie?gorod nie wygl?daj? dzi? na co? przera?aj?cego.

Wyzwaniem dla go?ci w tym meczu jest jak najd?u?sza koncentracja., zminimalizowa? ma??e?stwo niewymuszone. M?odo?? to wada, kt?ra mija z wiekiem, a mieszka?cy Surgut musz? szybko rosn?? w obecnych warunkach, co nieuchronnie prowadzi do pewnego braku r?wnowagi. Chc? powiedzie? ch?opakom: jest dobrze, jeste? wspania?y, walczysz o siebie i swoich partner?w, tak du?o jak to mo?liwe. Wykorzystaj w pe?ni t? szans?, zdobywa? do?wiadczenie, dorasta?! Zwyci?stwa na pewno nadejd?.