003-0
003-0
003-0
003-0
poprzednia strza?ka
obok strza?ka

klub aktualno?ci

Ch?opaki z naszego podw?rka. Tworzymy dwie dru?yny olimpijskie od dzieci?stwa

Obecne uniewa?nienie rzeczywisto?ci otwiera nowe mo?liwo?ci: dopiero zaczynasz budowa? w?asn? rzeczywisto??. A skoro ona jest twoja, w?wczas zasady gry mog? r??ni? si? od og?lnie przyj?tych. Co by si? teraz sta?o, nie dziel si? nietoperzami ze swoim bogatym ?wiatem wewn?trznym z ludzko?ci?? Kandydaci do reprezentacji Rosji wyje?d?ali g??wnie do m?rz i ocean?w, na wakacjach. A czytaj wi?cej »

cz??? 3. Rafael Habibullin: „Gdy biegniesz o czwartej rano, wszyscy twoi wrogowie ?pi? ...

Dzisiaj publikujemy trzeci, ostatnia cz??? wywiadu z g??wnym trenerem Gazpromu-Ugry Rafaela Khabibullina. W ko?cu zosta?, jak nam si? wydaje, najciekawsze pytania - i r?wnie interesuj?ce odpowiedzi. O wadze i motywacji – W ?wiecie siatk?wki wszyscy ju? wiedz?, ?e masz specjalne podej?cie do wagi graczy, ich od?ywianie. Powiedz nam wi?cej? Dam ci interesuj?cy fakt czytaj wi?cej »

cz??? 2. Rafael Habibullin: „Przebieg trzech lub pi?ciu kilometr?w to du?a r??nica”

Dzisiaj mamy drug? „seri?” rozm?w z trenerem Gazpromu-Ugry. Zacznijmy od przerwanych mistrzostw, a potem - jak to idzie ... O przerwanym locie i jako?ci pracy – Z punktu widzenia po?owy kwietnia decyzja o rezygnacji z gry w Dynamo w Moskwie wydaje si? ca?kowicie logiczna ... Ale w tym czasie nie wszyscy to rozumieli. czytaj wi?cej »

cz??? 1. Rafael Habibullin: „Aby pozosta? na miejscu, musisz biec bardzo szybko ”

Oto wynik dw?ch dni rozm?w z trenerem Gazpromu-Ugry. Du?o rozmawiali, szczerze m?wi?c, o r??nych rzeczach, korzy?? z obecnego wymuszonego spokoju. Szkoda, ?e wszystko, co zosta?o powiedziane, jest po prostu niemo?liwe, aby wcisn?? si? w ramy jednej publikacji, nawet je?li „serial”. Na pocz?tku chcieli?my stworzy? dwie „serie”, ale zacz?li rozbiera? materia? - co najmniej trzy! dobrze czytaj wi?cej »

Rafael Khabibullin udzieli? wywiadu na stronie klubu

Ka?dego roku, pod koniec sezonu, przeprowadzamy szczeg??owy wywiad z Rafaelem Khabibullinem - o przesz?o?ci, obecne i przysz?e zespo?y, klub, Surgut Volleyball ... Jak Rafael Talgatovich jest niedost?pny dla medi?w, r?wnie interesuj?ce - i jako ?r?d?o informacji, i jako rozm?wca, z wyobra?ni? i rozwini?t? mow?. Ta rozmowa nie by?a wyj?tkiem., obejmuj?cy dwa czytaj wi?cej »

Prosimy o mi?o?? i przychylno?? - Bozhidar Wuchiczewicz!

Wczoraj stworzyli?my ?atw? intryg?, powoduj?c zauwa?alne o?ywienie w?r?d fan?w Gazpromu-Ugry. C?? wi?c, podpisane dokumenty, czas og?osi? nazw? debiutanta! Gazprom-Ugra podpisa? dwuletni kontrakt z wschodz?c? gwiazd? serbskiej siatk?wki, diagonalna dru?yna narodowa Serbii Bozhidar Vucichevich. Bozidar 21 rok, jego wzrost to 205 zobaczy?, wysoko?? usuwania - 363 zobaczy?, blok - 348 zobaczy?. Kariera klubowa czytaj wi?cej »

Kontynuujemy tradycj?

Historia „Gazprom-Ugra” nie b?dzie le?e?: Klub istnieje wyra?ny poci?g do legionist?w S?owian trzech bratnich kraj?w Siatk?wka - Polska, Bu?garia i Serbia. Pami?tajmy! Do Surgut w r??nych latach gra? polsk? Robert Prygel, Lucas Kadzhevych, Zbigniew Bartman, Maciej muza, bolgarы Todor Alexiev, Teodor Todorov, Theodore Salparov, Plamen Konstantinov, Radoslav Arsov, Serbowie Alex Brdzhovich, Petar KRSMANOVI?A, czytaj wi?cej »

Maciej muza: „To by? skok na g??bok? wod?”

Historia Maciej Muzaya w "Gazprom-Ugra", Wszystkie wyst?py, ogranicza si? do jednego sezonu. dlatego kakim! Polak od razu sta? si? najlepszym strzelcem Super League i przyci?ga uwag? ca?ej Europy, siatk?wka. Rok temu by? obiecuj?cy gracz z doskona?? danych, kt?ry pami?ta?, g??wnie, Magiczna gra w Lidze Mistrz?w przeciwko Kazan „Zenith”. Surgut da? mu szans? powiedzenia czytaj wi?cej »

Cztery lata temu, walczyli?my o Puchar CEV

Tylko w tych dniach, Cztery lata temu, „Gazprom-Ugra” gra? na szczycie swojej kariery,, ?e tak powiem, - w finale Pucharu CEV. 29 Marzec by? pierwszym meczu gra? w Berlinie, 2 Kwiecie?, druga noga w Surgut. puchar, pami?tamy, Nasz nie wygrali?my - cho? szanse na to by?y. Jednak w przypadku czytaj wi?cej »

Decyzja zosta?a podj?ta

W sobot?, Prezydium IEF bana?em, zatrzyma? prowadzenia rosyjskiej siatk?wki mistrzostwo we wszystkich lig (Wcze?niej zawiesza). wszystko, sezon si? sko?czy?. Jednak g??wnym intrygi by? fakt,, czy okre?lona przez LM i laureat?w na koniec wst?pnej cz??ci klasyfikacji, lub anulowa? wszystkie wyniki turnieju. Wysi?ki zespo??w nie zdecydowa? zresetowa?, okre?li? miejsce zgodnie z wynikami wst?pnych czytaj wi?cej »