Cuperliga
/
Youth League
poprzednia strza?ka
obok strza?ka
Suwak

Dlaczego Vucichevich w Lublanie

Zg?oszono ACH Volley Volleyball Club z Lublany, ten przek?tny Bozhidar Wuciczewicz, podpisa? dwuletni kontrakt z Gazprom-Ugra, wr?ci? do s?owe?skiej dru?yny. „Ze wzgl?du na obecn? sytuacj? w Rosji, g??wnie z powodu koronawirusa, ostatecznie nie mogli?my si? zgodzi? na wsp??prac? z rosyjskim klubem. Postanowi?em wr?ci? do klubu, gdzie czuj? si? komfortowo i bezpiecznie. Oczekiwanie, ?e w nast?pnym sezonie b?d? jeszcze silniejszy i osi?gniemy lepsze wyniki, zw?aszcza Liga Mistrz?w, - powiedzia? Vucichevich do serwisu prasowego ACH Volley.

Gazprom-Ugra rozumie ze zrozumieniem ch?? ACH Volley, aby utrzyma? utalentowanego gracza w swoim sk?adzie i uwa?a, ?e ??konieczne jest skomentowanie sytuacji. Umowa zawarta z Vucichevich przewidywa?a rekompensat? za rozwi?zanie jego umowy z ACH Volley wcze?niej 30 kwiecie? 2020 rok. Klub Surgut nie spe?ni? tego warunku, bo do dzi? nie ma informacji, reguluj?cy mistrzostwa Rosji w sezonie 2020/2021 roku.

Czy Super League w nadchodz?cym sezonie b?dzie otwarta czy zamkni?ta, czy legioni?ci wezm? w nim udzia? - kwestie te s? oczywi?cie i bezpo?rednio zwi?zane z podpisywaniem um?w z zagranicznymi graczami. Dlatego wype?nienie zobowi?za? umownych w stosunku do Vucichevicha i ACH Volleya zosta?o zamro?one, dop?ki nie pojawi?y si? odpowiednie dokumenty dotycz?ce Mistrzostw Rosji w Super Lidze. O tym i klubie, i gracz zosta? powiadomiony. Mogli albo wej?? w sytuacj? i troch? poczeka?, lub zr?b kilka krok?w - co oni zrobili.

w rzeczywisto?ci, wszyscy jeste?my - i Wszechrosyjska Federacja Siatk?wki, i Gazprom-Ugra, i ACH Volley, jak ca?a spo?eczno?? siatk?wki, - zostali wzi?ci jako zak?adnicy przez pandemi? koronawirusa. W sytuacji dynamicznej niepewno?ci wszystkie strony staraj? si? minimalizowa? potencjalne ryzyko., jednocze?nie zachowuj?c zrozumienie tego, co si? dzieje, i wzajemny szacunek. Gazprom-Ugra nie odmawia Bozhidara Wuchiczewicza, klub nie widzi przeszk?d w renegocjacji, bior?c pod uwag? opinie i dzia?ania wszystkich zainteresowanych stron. Je?li umowa z serbsk? przek?tn? nie zostanie przywr?cona, Zesp?? Surgut ma mo?liwo?ci zasob?w do podpisywania innych graczy.

 

 

Wybierz sw?j j?zyk / Wybierz j?zyk
РусскийEnglishPolskiБългарскиDeutschFrançaisItalianoEspañol